Warunki gwarancji klimatyzatorów GENERAL


4. Wyłączenie odpowiedzialności gwaranta

4.1 Gwarancją nie są objęte: a. części urządzeń ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne (filtry, bezpieczniki itp.), b. uszkodzenia urządzeń wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów), c. mechaniczne uszkodzenia urządzeń i wywołane nimi wady, d. wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej), e. usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony, f. czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia, dostawa, czyszczenie i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie, g. usterki spowodowane błędnym doborem urządzenia, h. usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montażem urządzenia, i. produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usunięto lub zatarto, j. akcesoria i elementy instalacji nie będące produktem marki GENERAL dla których obowiązują standardowe warunki gwarancji odpowiednich producentów. 4.2 Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wszelkich napraw i przeglądów wyłącznie przez APS. 4.3 Gwarancja nie obejmuje roszczeń Klienta z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są zgodne z informacjami podanymi przez producenta. 4.4 Decyzja APS w zakresie zasadności zgłoszenia reklamacyjnego jest decyzją ostateczną. 4.5 APS oraz przedstawiciele, którzy sprzedali urządzenia, nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli ich działalność zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej. 4.6 W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Klient ponosi koszty związane z wykonanymi czynnościami.