Warunki gwarancji klimatyzatorów GENERAL


2.5 Warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji jest dokonywanie przeglądów technicznych przez APS na zasadach określonych w rozdziale 3, zgodnie z uzyskanym statusem. 2.6 Urządzenia o wadze powyżej 10 kg naprawiane będą na miejscu u Klienta. W pozostałych przypadkach (waga poniżej 10 kg) koszt dostawy i odbioru urządzenia z punktu serwisowego ponosi Klient. 2.7 APS może odmówić nieodpłatnej naprawy w przypadku: a. stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach z danymi na sprzęcie, b. naruszenia plomb, c. naruszenia postanowień zawartych w Karcie Gwarancyjnej. 2.8 Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia do Sprzedawcy pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu. 2.9 W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, okres naprawy ulega przedłużeniu o czas potrzebny na sprowadzenie części zamiennych. 2.10 Powiadomienie o ujawnionych wadach musi zawierać: a. dane zgłaszającego (telefon, osoba odpowiedzialna), b. nr karty gwarancyjnej, c. nr fabryczny urządzenia / urządzeń, d. data sprzedaży urządzenia, e. opis usterki urządzenia, f. potwierdzenie o realizowanych cyklicznych przeglądach technicznych (dla okresu 5 lat gwarancji), g. adres miejsca zamontowania urządzenia. 2.11 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania urządzenia w naprawie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie odbiera naprawionego urządzenia z APS mimo powiadomienia go o dokonaniu naprawy. W przypadku gdy Klient nie odbiera naprawionego sprzętu przez okres dłuższy niż 8 tygodni od powiadomienia o dokonaniu naprawy zastrzega się prawo do likwidacji sprzętu. 2.12 Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione podczas naprawy stają się własnością gwaranta.

3. Gwarancyjne przeglądy techniczne

3.1 Warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji dla okresu 5 lat, jest cykliczne dokonywanie, co najmniej dwa razy w roku, płatnych przeglądów technicznych urządzeń, przeprowadzanych przez APS, potwierdzonych odpowiednimi wpisami w Karcie Gwarancyjnej. 3.2 Przeglądy techniczne powinny odbywać się przed sezonem letnim (w marcu, kwietniu lub maju) oraz przed sezonem zimowym (we wrześniu, październiku lub listopadzie). Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 4 miesiące. 3.3 W przypadkach uzasadnionych warunkami eksploatacyjnymi urządzeń, APS w porozumieniu z Klientem wyznaczy dodatkowe obowiązkowe przeglądy gwarancyjne, które będą miały charakter przeglądów obowiązkowych, warunkujących wykonywanie uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. W przypadku braku porozumienia decyzja APS w tym zakresie jest ostateczna.