Warunki gwarancji klimatyzatorów GENERAL


Gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń klimatyzacyjnych marki GENERAL zwanych dalej urządzeniami, zakupionych w sieci dystrybucyjnej Generalnego Dystrybutora urządzeń marki GENERAL w Polsce – firmy FG POLAND SP z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa. Gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń marki GENERAL zakupionych i zamontowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązki Gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji wykonuje Sprzedawca/Dystrybutor, który posiada status Autoryzowanego Punktu Serwisowego, wymieniony w Karcie Gwarancyjnej. Obowiązki gwaranta może wykonywać także inny Sprzedawca/Dystrybutor posiadający status Autoryzowanego Punktu Serwisowego, wymaga to jednak zgody Autoryzowanego Punktu Serwisowego wymienionego w Karcie Gwarancyjnej. Autoryzowany Punkt Serwisowy (w skrócie: APS) – to Firma posiadająca ważny certyfikat APS wydany przez Generalnego Dystrybutora. Szczegółowy zakres i warunki gwarancji określają dalsze postanowienia Karty Gwarancyjnej.

1. Okres gwarancji

1.1 Gwarancja obejmuje bezpłatne części zamienne i robociznę w okresie 5 lat od daty sprzedaży urządzenia pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w rozdziale 3 pkt 3.1 niniejszych warunków. 1.2 W pozostałych przypadkach gwarancja na urządzenia wynosi 12 m-cy od daty sprzedaży. Nie spełnienie wymogów określonych w rozdziale 3 pkt. 3.1 niniejszych warunków po upływie 12 m-cy od daty sprzedaży powoduje utratę gwarancji.

2. Zakres gwarancji

2.1 Gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. 2.2 Do wykonywania montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych urządzeń uprawnione są wyłącznie firmy posiadające status APS. Status APS wraz z ważnym certyfikatem upoważnia firmę do montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych urządzeń odpowiednio typu Split / Multi / Airstage seria J, seria S, seria V-II. 2.3. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości części wymienionych przy jednej naprawie. 2.4 Niniejsza gwarancja będzie respektowana przez Sprzedawcę po przedstawieniu przez Klienta: a. czytelnie i poprawnie wypełnionej (bez skreśleń, poprawek i uzupełnień) Karty Gwarancyjnej zawierającej: – zestawienie urządzeń, – dane osoby będącej instalatorem/uruchamiającym (APS), – dane i pieczęć Sprzedawcy, – datę sprzedaży, – dane użytkownika, – nr faktury, – datę uruchomienia, – poświadczenie pierwszego uruchomienia, – poświadczenie daty płatnych przeglądów, dokonywanych przez APS przez okres trwania gwarancji, na zasadach określonych w rozdziale 3, b. ważnego dowodu zakupu urządzenia (faktura, rachunek, paragon) z datą sprzedaży zgodną z danymi umieszczonymi w Książce Gwarancyjnej, c. protokołu zdawczo-odbiorczego montażu i uruchomienia instalacji urządzenia klimatyzacyjnego, d. wadliwego urządzenia, jeśli na Kliencie ciąży obowiązek dostarczenia go do APS.